PoUdarzeMózgu.pl
PoUdarzeMózgu.pl
Fundacja Udaru Mózgu

Jak pozyskać pieniądze?

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dysponuje środkami na dofinansowanie:
  1. turnusów rehabilitacyjnych
  2. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  3. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  4. likwidacji barier architektonicznych
  5. likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
  6. sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
  7. warsztatów terapii zajęciowej

Aktualne kryterium dochodowe (od dn. 1.12.2009 r.), od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:
  1 557,00 zł – na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym
  2 024,00 zł – w przypadku osoby samotnej

Turnusy rehabilitacyjne.
Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód nie przekracza wymienionych kwot kryterium dochodowego (w przypadku ograniczonych środków, dofinansowanie przyznawane jest osobom, które z niego nie korzystały w poprzednim roku).

Aktualne dofinansowanie wynosi:
  a. 841,00 zł – dla osób z I grupą oraz dla dzieci
  b. 778,00 zł – dla osób z II grupą
  c. 716,00 zł – dla osób z III grupą
  d. 560,00 zł – dla pracowników ZPCH oraz opiekunów, w przypadku konieczności potwierdzonej przez lekarza.
  e. 1 090,00 zł - dla osób w trudnej sytuacji materialnej (potwierdzonej wywiadem środowiskowym).

Dofinansowanie dla osób, których dochód przekroczył obowiązujące kryterium dochodowe, jest obniżane o kwotę tego przekroczenia.


Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Jeżeli dochód nie przekracza kryterium dochodowego, osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie zakupu lub naprawy do przedmiotów ortopedycznych (np. obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, foteliki dla dzieci, urządzenia pionizujące itp.), środków pomocniczych (np. protez oka, aparatów słuchowych itp.).
Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest przyznane dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aktualne dofinansowanie wynosi:
  a. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
  b. do 150% sumy: kwot limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.


Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może otrzymać:
  a. osoba niepełnosprawna, która nie przekroczyła kryterium dochodowego
  b. osoba prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która przez 2 lata przed złożeniem wniosku prowadzi działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych (termin składania wniosków: do 30 listopada roku poprzedzającego rok planowanych zakupów).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 60% zakupu, nie więcej jednak niz 5–krotność przeciętnego wynagrodzenia (na dzień 1.12.2009 r. – 15 569,00 zł (5*3113,86 zł)).


Likwidacja barier architektonicznych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne oraz dzieci niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się.
Przedmiotem dofinansowania może być zakup urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych i prac ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności (np. adaptacja łazienek i wc, likwidacja progów w mieszkaniu, zakup podnośników, schodołazów).

Dofinansowanie wynosi 80% przedsięwzięcia, ale nie więcej jednak niż do kwoty 15–krotnego przeciętnego wynagrodzenia (na dzień 1.12.2009 r. – 46 708,00 zł (15*3113,86 zł)).


Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych.
Przedmiotem dofinansowania może być zakup urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie instalacji ułatwiających osobie niepełnosprawnej podstawowych, codziennych czynności, lub kontaktów z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności (np. dla osób z dysfunkcją wzroku dofinansowanie radiomagnetofonu, dyktafonu itp.).

Dofinansowanie takie można otrzymać raz na 3 lata.
Dofinansowanie wynosi 80% przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do kwoty 15 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia (na dzień 6.02.2008 r. – 40 551 zł).

Serwis poudarzemozgu.pl prowadzony jest przez Fundację Udaru Mózgu Projekt graficzny: Wpół Do Dziewiątej.